foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

1. Giới thiệu chung  về Khoa Sư phạm Tự nhiên

Khoa Sư phạm Tự nhiên được thành lập theo quyết định số 57/QĐHT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, tiền thân là khoa Tự nhiên Trường CĐSP Hà Tĩnh ra đời năm 1996.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy và NCKH gồm 24 thành viên (trong đó có 3 tiến sĩ, 2 NCS, 7 ThS. GVC, 11 ThS., 1 Cao học) và 4 CBHC làm công tác văn phòng, phụ trách phòng TN và phụ trách công tác HSSV.

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Khoa SP Tự nhiên là khoa đào tạo giáo viên Trung học có trình độ CĐSP; ĐHSP và sau đại học; Kĩ sư Khoa học môi trường đáp ứng yêu cầu của xã hội; cán bộ Thiết bị - Thư viện có trình độ Trung cấp; thực hiện chức năng triển khai các hoạt động NCKH và giảng dạy.

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo các mã ngành do Khoa quản lý.

2.2. Nhiệm vụ

- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng năm học; phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo, đảm bảo cân bằng định mức lao động.

- Giảng dạy các môn học Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Khoa học môi trường, Địa lí, Kĩ thuật nông nghiệp, Kĩ thuật công nghiệp, Thiết bị dạy học cho các hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng và Trung cấp các mã ngành đào tạo của Trường.

- Tổ chức các hoạt động NCKH hàng năm, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn công tác, giảng dạy, chủ động phối hợp với các cơ sở thực hành, các trường phổ thông để gắn đào tạo, NCKH với đời sống xã hội. Tham gia các đề tài NCKH, các hội thảo khoa học; xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết các mã ngành đào tạo; biên soạn đề cương môn học, bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo (lưu hành nội bộ) các môn học.

- Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được nhà trường giao.

- Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc Khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc Khoa.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục và khoa học; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các cơ sở giáo dục, khoa học.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, NCKH và tiến độ giảng dạy.Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc khoa; đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên, nhân viên và HS -SV hằng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường.

- Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học Khoa đảm nhận. Tham mưu với nhà trường về việc bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao trình độ của giảng viên.