foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Hội đồng khoa học khoa:

1) ThS. GVC Bùi Văn Hạt - Chủ tịch

2) ThS. GVC Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thư ký

3) TS. GVC  Phan Anh - Ủy viên

4) ThS. GVC Dương Thị Xuân Thìn - Uỷ viên

5) ThS. GVC Tống Thị Cẩm Lệ - Uỷ viên

6) TS. GV. Lê Văn An - Ủy viên

7) ThS. GV. Lê Đức Minh - Ủy viên