Ngày 06 tháng 06 năm 2022, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức đánh giá và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 do TS. Lê Văn An, chủ nhiệm đề tài và ThS. Nguyễn Thị Hải Anh làm thư ký đề tài.

     Thực hiện Quyết định số 682/QĐ-TĐHHT ngày 27/11/2020 của Trường Đại học Hà Tĩnh về việc trển khai thực hiện các đề tài NCKH cấp trường năm học 2020-2021, TS. Lê Văn An và ThS. Nguyễn Thị Hải Anh đã tiến hành nghiên cứu, thực hiện đề tài: Một số vấn đề về môđun với điều kiện (C2) suy rộngSau một thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đề tài đã hoàn thành các kết quả nghiên cứu đặt ra trong thuyết minh. Nhằm đảm bảo tính chính xác, tính khoa học trong thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, Ngày 06 tháng 06 năm 2021, Hội đồng khoa học Nhà trường tiến hành bảo vệ và nghiệm thu đề tài theo hình thức trực tuyến.

      Có mặt tại buổi nghiệm thu, về phía Nhà trường, có ThS. Dương Thị Quỳnh Lưu và Th.S Đặng Thị Thái Linh, phòng QLKH - Đối ngoại - Truyền thông.

an 10 6 1

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 237/QĐ-TĐHHT ngày 27/05/2022, gồm 05 thành viên. PGS. TS. Nguyễn Huy Chiêu – Giảng viên Đại họcVinh, làm Chủ tịch Hội đồng. Trong hội đồng còn có các ủy viên phản biện: TS. Đào Thanh Hà – Giảng viên Đại học Vinh và TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm – Trường ĐH Hà Tĩnh. Buổi bảo vệ diễn ra đồng thời bằng 2 hình thức online (cho các thành viên Hội đồng là giảng viên Đại học Vinh) và bằng hình thức ofline cho các thành viên hội đồng của Đại học Hà Tĩnh.

an 10 6 2

       Sau phần tuyên bố lý do, công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và phát biểu khai mạc của ThS. Dương Thị Quỳnh Lưu – Phó Trưởng phòng QLKH - Đối ngoại - Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành chủ trì buổi bảo vệ. Chủ nhiệm đề tài TS. Lê  Văn An đã báo cáo tóm tắt nội dung của đề tài. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương với 33 trang, Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài đã đạt được những kết quả nghiên cứu như phần Thuyết minh đã được thông qua, đảm bảo tính khoa học, tính chính xác. Sản phẩm của đề tài là 01 bài báo Tiếng Anh được đăng trên Tạp chí Đại học  Hà Tĩnh và 01 bài báo khác cũng bằng tiếng Anh được nhận đăng trên tạp chí Đại học Hà Tĩnh. Đề tài đã nghiên cứu tính chất của tổng trực tiếp vô hạn các môđun con đều thông qua điều kiện (C2) suy rộng từ đó đưa ra một đặc trưng mới của lớp môđun tựa nội xạ; sau đó đề tài đưa ra các kết quả đặc trưng cho lớp vành Artin nửa đơn và QF.

        Với 5/5 thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại tốt, đề tài được thông qua. Hội đồng đã đề xuất, kiến nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa như kết luận của Hội đồng và hoàn thiện các sản phẩm

của đề tài.