foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hơn thế nữa, Tuyên ngôn độc lập còn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại, là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.

Quốc khánh 2.9 là dịp để nhắc nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, từ đó ý thức được trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

thai hoa 2 9 1

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình

Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, ngày 17.8.1947, trong “Thư gửi các bạn thanh niên” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5: 1947-1948, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành, năm 2011), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều này: “Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”.

Ngày nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của thế hệ trẻ Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, thấm nhuần những bài học lịch sử của ngày Quốc khánh 2-9, tuổi trẻ cả nước tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”, tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Trên khắp cả nước, các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên khởi nghiệp trong học tập, lao động, công tác, có ý thức lập thân, lập nghiệp; mong muốn được cống hiến cho đất nước, cho quê hương... Đây thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ quê hương, đất nước, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn trăn trở bởi một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ít say mê lao động, thiếu năng động, sáng tạo, sống thực dụng, xa rời truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thậm chí có người vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự, có người sa vào con đường nghiện ngập ma túy…

Thế hệ trẻ hiện nay được tiếp cận với nhiều luồng tư tưởng mới trong sự phát triển, ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tác động trực tiếp đến tư tưởng, suy nghĩ của thanh niên theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, làm cho một bộ phận nhỏ thanh niên mất phương hướng, hoang mang, mơ hồ, hoài nghi về chế độ. Vì thế định hướng, trang bị kỹ năng cho thế hệ trẻ khi tham gia mạng xã hội, trong đó tập trung vào hướng dẫn phương pháp, kỹ năng nhận diện, đánh giá thông tin, cách ứng phó để chủ động nâng cao “sức đề kháng” cho thế hệ trẻ trong môi trường văn hóa, thông tin rộng lớn là việc hết sức quan trọng. Tích cực vận động đoàn viên thanh niên tham gia các xu hướng tích cực, trào lưu trên không gian mạng.

thai hoa 2 9 2

Bên cạnh đó, việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng, trọng tâm cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào của thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương cách mạng, giáo dục những giá trị, ý nghĩa cách mạng của ngày Quốc khánh 2-9 đối với thế hệ trẻ sẽ góp phần hình thành và bồi đắp khát vọng xây dựng quê hương, đất nước cho thanh niên, xây dựng nhân sinh quan và quan điểm sống tích cực, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Một khi đã thấm nhuần những bài học của lịch sử, thế hệ trẻ sẽ có thêm động lực nội sinh để tự tin tiến bước, cống hiến sức lực, trí tuệ của mình vào thực hiện mục tiêu xuyên suốt là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

thai hoa 2 9 3

Nghiên cứu, học tập những ý nghĩa tốt đẹp của Quốc khánh 2-9 còn vừa là bổn phận, vừa là tình cảm với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì hòa bình, hạnh phúc và độc lập dân tộc. Thanh niên phải là những người xung kích đem “dòng chảy” truyền thống, hào khí anh hùng của dân tộc. Từ nhận thức sâu sắc về những bài học lịch sử để dần hình thành cho đội ngũ thanh niên khát vọng được cống hiến, đem tài sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

thai hoa 2 9 4

Qua đó, hiểu đúng giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên khởi nghiệp”...

thai hoa 2 9 5

Với lòng nhiệt huyết cùng ý chí, khát vọng cống hiến cho đời, thế hệ trẻ hiện nay sẽ xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh và hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

 

Với thế hệ trẻ nói chung, Tết Độc lập giúp cho mọi người trân trọng hơn nền độc lập tự do, để cả nước được hưởng hòa bình hạnh phúc. Để xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của thế hệ trước, mỗi người đều phải có trách nhiệm phấn đấu để đưa nước Việt Nam ngày càng tiến lên sánh vai với các cường quốc năm châu.