foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Những năm qua, Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa Sư phạm luôn quan tâm đến công tác đào tạo sinh viên theo hướng phát triển toàn diện, trong đó có công tác phát triển Đảng trong sinh viên, góp phần hình thành lớp đảng viên trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Chi bộ Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh luôn coi công tác phát triển đảng trong sinh viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Mỗi năm học, Chi bộ Khoa Sư phạm lựa chọn kết nạp từ 9 đến 10 sinh viên tiêu biểu và cử từ 20 đến 30 sinh viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Thực tế cho thấy, những sinh viên được kết nạp bên cạnh thành tích học tập, nghiên cứu khoa học nổi bật còn là những tấm gương tiêu biểu trong nhiều hoạt động tình nguyện như: Từ thiện, hiến máu, đền ơn đáp nghĩa... 

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng ngày càng được nâng cao về chất lượng, phát huy tốt vai trò gương mẫu trong đội ngũ đảng viên. 100% đảng viên là sinh viên sau khi kết nạp đã phát huy tốt vai trò tiên phong, tính gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác; là nòng cốt trong các hoạt động của khoa và trường.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, những năm gần đây, số lượng sinh viên tích cực phấn đấu vào Đảng ngày càng nhiều, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Năm học 2019-2020, chi bộ khoa Sư phạm đã kết nạp được 9 đảng viên sinh viên. Năm học 2020 – 2021, chi bộ đã lựa chọn, giới thiệu 7 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng. Việc lựa chọn, giới thiệu sinh viên ưu tú xem xét kết nạp vào Đảng tại trường được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và công khai từ chi đoàn, tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng. Tiêu chí đặt ra để xét kết nạp đảng với sinh viên khá nghiêm ngặt, trong đó đoàn viên, sinh viên cần có 2 học kỳ liên tiếp đạt đoàn viên ưu tú mới được xét học lớp cảm tình Đảng và 3 học kỳ liên tiếp mới được xét để kết nạp Đảng. Không chỉ đạt những tiêu chuẩn về học tập (từ loại khá trở lên; ưu tiên xét chọn những sinh viên xuất sắc, giỏi), nghiên cứu khoa học, đoàn viên, sinh viên còn phải trải qua rèn luyện từ các hoạt động, phong trào và có minh chứng, nhất là khen thưởng của các cấp. Để đạt được những tiêu chuẩn trên, sinh viên phải nỗ lực từ khi vừa vào giảng đường đại học, không ngừng phấn đấu cả về học tập và rèn luyện.

Trong thời gian tới, Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa, Đoàn thanh niên và Hội SV sẽ tiếp tục tạo môi trường hoạt động và môi trường giáo dục, rèn luyện tốt nhất cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành phấn đấu vào Đảng.