foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-ĐHHT và số 10/KH-ĐHHT ngày 19/01/2021 về việc triển khai kế hoạch công tác thực tập sư phạm tập trung của Trường Đại học Hà Tĩnh, khoa Sư phạm đã gửi 205 sinh viên gồm 20 đoàn đi thực tập cuối khóa. Đối với thực tập sư phạm 1 diễn ra từ ngày 01/03/2021 đến ngày 26/03/2021, còn thực tập 2 diễn ra từ ngày 01/03/2021...

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg  ngày 05/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chỉ thị số79/CT-BGDĐT ngày 28/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các...

            Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP) là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm nói chung cũng như các khoa sư phạm trong các cơ sở đào tạo nói riêng. Thực hiện tốt việc rèn luyện...

Sinh hoạt chuyên môn tháng 01/2021 của tổ Lý – Hóa – Sinh, khoa Sư phạm nhằm tổng kết công tác tháng 12/2020, định hướng nhiệm vụ tháng 01/2021 và nghe báo cáo chuyên đề của các giảng viên trong tổ.

Dự và chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn có TS....