foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

I.  Vài nét về J. H. Conway

 II. Đường tròn Conway

                                                                                                                                   TS. Lê Văn An

                                                                                                     (sưu tầm từ Wiki và https://mathworld.wolfram.com/)