foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 07/10/2021, Nhóm Sinh, Tổ Lý Hóa Sinh tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 10 nhằm trao đổi, thảo luận những nghiên cứu chuyên môn, nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn cho các bộ giảng viên.

Tham dự cuộc họp có ThS. Nguyễn Khánh – P. Trưởng Khoa, TS. Lê Đức Minh – Trưởng Bộ môn và toàn thể giảng viên của nhóm.

Phát biểu tại cuộc họp, ThS. Nguyễn Khánh – P. Trưởng Khoa đánh giá cao những hoạt động của Tổ bộ môn, nhất trí với kế hoạch công tác tháng 10/2021  của Tổ.

1Tinh 10 2021

TS. Lê Đức Minh triển khai nội dung buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, TS. Lê Danh Minh báo cáo chuyên đề “Chất lượng môi trường nước ở các thủy vực vùng núi đá vôi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẽ Bàng”, ThS. Nguyễn Thị Hồng Tình báo cáo chuyên đề “Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái Vườn quốc gia Vũ Quang”.

Trong báo cáo “Chất lượng môi trường nước ở các thủy vực vùng núi đá vôi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẽ Bàng”, tác giả đã tổ chức lấy mẫu, phân tích 11 chỉ tiêu thủy lí hóa sinh ở môi trường nước các thủy vực vùng núi đá vôi ở Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chất lượng môi trường nước ở các thủy vực nghiên cứu có hiện trạng tốt; các chỉ tiêu môi trường nước đều thể hiện sự sai khác giữa các loại hình thủy vực đặc biệt là giữa các thủy vực trên mặt đất và các thủy vực ngầm trong hang động phản ánh tính chất sai khác về nguồn gốc điều kiện thủy văn, địa hình và vi khí hậu của các loại hình thủy vực này.

2Tinh 10 2021

TS. Lê Danh Minh báo cáo chuyên đề “Chất lượng môi trường nước ở các thủy vực vùng núi đá vôi Vườn quốc gia Phong Nha – Kẽ Bàng”

3Tinh 10 2021

ThS. Nguyễn Thị Hồng Tình báo cáo chuyên đề “Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái Vườn quốc gia Vũ Quang”

Trong báo cáo của mình, ThS. Nguyễn Thị Hồng Tình trên cơ sở Phương pháp thang điểm tổng hợp và mô hình SWOT đã đánh giá tiềm năng, đánh giá hiện trạng, đưa ra các định hướng và một số giải pháp nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Vũ Quang. Sau mỗi báo cáo, các thành viên của nhóm đều thảo luận, phân tích và góp ý để báo cáo hoàn thiện hơn.

4Tinh 10 2021

ThS. Nguyễn Thị Hồng Tình báo cáo chuyên đề “Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái Vườn quốc gia Vũ Quang”

    Đây là sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng của tổ nhằm trao đổi chuyên môn, tài liệu học tập giảng dạy của các giảng viên góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, kết nối giữa các giảng viên trong Bộ môn.