foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Ban chủ nhiệm khoa Sư phạm gồm:

I. Trưởng khoa: TS. Lê Văn An

II. Phó Trưởng khoa: 

1. ThS. GVC. Nguyễn Khánh

2. ThS. GVC. Đặng Thị Yến

3. ThS. GV. Biện Văn Quyền