foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chuyên ngành

Điện thoại - Email

Ghi chú

1

Lê Văn Hiển

 Tiến sĩ Toán  0985822540- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tổ trưởng

2

Lê Văn An

Tiến sĩ Toán  0914090665- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BT, Trưởng khoa

3

Nguyễn  Minh Hưng

Thạc sĩ

Toán

 0914663467- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Nguyễn Đình Nam

Thạc sĩ

Toán

 0919291926 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 BT LCĐ

5

Nguyễn Thị Hải Anh

Thạc sĩ

Toán

 091609602 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Trần Thị Thái Hòa

Thạc sĩ

Toán

0979255387- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Nguyễn Thị Sửu

Thạc sĩ

Toán

0915414885- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

Lê Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Toán

0984817467- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

Nguyễn Thị Thành

ThS.GVC

Toán

0913668337- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
10 Nguyễn Khánh Thạc sĩ Toán  0912999296 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. P.BT - P.TrKhoa